پروسه کاری نیروی صدور 

مرحله اول 

دریافت و مطالعه جزوه 36 ماده بیمه 

 

مرحله دوم

دریافت و مشاهده فیلم آموزشی فنآوران

 

مرحله سوم

دریافت و مطالعه جزوه های ثالث، بدنه، باربری، آتش سوزی، مسئولیت، مهندسی، درمان و دندان

 

مرحله چهارم 

آزمون نهایی(تئوری+عملی)