اعتبار بیمه نامه از زمان درج مهر خروج بر روی گذرنامه آغاز می گردد.