1

وارد کردن اطلاعات

2

مقایسه و انتخاب

3

تکمیل مشخصات

4

تایید و پرداخت نهایی

تمامی بیمه نامه ها که بعد از ساعت 17درخواست وثبت گردد روز بعد صادرخواهد شد و شرکت نیکان سپهر صادرات هیچ گونه مسولیتی نسبت به عدم ثبت و صدور بیمه در آن روز را ندارد